Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief april

Category : Informatie , Nieuwsbrief

 Hierbij weer een Nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het voorlopig nog niet mogelijk de leden van de Coöperatie Zevenster Zonnestroom (CZZ) bijeen te roepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij hopen dat dit nog voor de zomervakantie lukt, anders erna. Het bestuur van CZZ heeft een drukke periode achter de rug. Daarom willen wij een aantal mededelingen doen en een aantal punten alvast voorleggen.

Project 3 op dak HUBO

De aanleg van de zonnepanelen is goed verlopen en de panelen doen hun werk. Er was helaas een mankement in februari. Eén van de 108 ‘optimizers’ was stuk waardoor de geproduceerde stroom van 2 panelen niet kon worden gemeten. De firma RoosenRoose heeft dit weer in orde gemaakt. De kosten vielen onder de garantie. Alle projecten lopen goed. U kunt ze zelf volgen via de link (in Nieuwsbrief 15).

Accountant

Het bestuur heeft de samenwerking met accountant bureau ECoop per 1 maart 2021 opgezegd. Er waren al langer problemen met niet kloppende cijfers en het niet op tijd nakomen van afspraken. Wij hebben nu een contract afgesloten met ‘Oosting Administraties’ in Niekerk. De bedoeling is om de ledenadministratie en financiële administratie per project apart te houden. Het jaarrapport 2020 is zo goed als klaar.


Overstappen naar nieuwe energieleverancier

Mogelijk stapt u over naar een nieuwe energieleverancier. Wilt u dit dan melden aan Carien Denissen, de secretaris van CZZ, via ons emailadres? Van Greenchoice’ ontvangt de coöperatie een jaarlijkse fee voor leden van de coöperatie die klant zijn € 25,-. Van van‘EnergieVanOns’ ontvangt de coöperatie een jaarlijkse fee van € 75,-

Probleem bij ‘oude’ postcoderoosregeling

Op 1 april 2021 is de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gestart (de ‘nieuwe’ postcoderoosregeling) . De oude postcoderoosregeling waar onze projecten 1, 2 en 3 onder vallen, is sinds 1 april gesloten voor nieuwe projecten. Lopende postcoderoosprojecten vallen tot 15 jaar na de start van het project onder de oude regeling. Er is echter nog wel een belangrijke weeffout: alleen de personen die op 31 maart 2021 deelnemend lid waren hebben recht op het verlaagde energiebelastingtarief. Dat betekent dat verhuizen naar buiten de postcoderoos of overlijden van deelnemende leden sinds 1 april 2021 een probleem vormt. Branchecoöperatie Energie Samen is in gesprek met het ministerie van Financiën voor een oplossing. Energie Samen wil er door deze lobby voor zorgen dat de wet wordt gewijzigd, zodat nieuwe leden de participaties van vertrekkende leden kunnen overnemen. Dit overgangsrecht zou het mogelijk maken dat nieuwe leden van onze coöperatie nog gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling als er plek is vrijgekomen door het vertrek van een bestaand lid (zo was het voorheen ook geregeld). Energie Samen heeft er vertrouwen in dat er een passende oplossing komt.


Zonnestroom in de toekomst

In opdracht van TKI Urban Energy onderzocht Generation.Energy het ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland in 2050. In 2050 moet Nederland ‘van het gas af’ zijn (d.w.z. niet meer koken en stoken op gas). Energie uit zon en wind worden beschouwd als de twee meest voor de hand liggende opties voor CO2-emissievrije opwek in Nederland.

De resultaten van de studie van Generation.Energy laten zien dat zonnestroom van Nederlandse bodem ruimtelijk gezien een grote rol kan spelen in onze toekomstige energievoorziening en dat er nog veel keuzeruimte is om invulling te geven aan de zonnestroomopgave in 2050.

De studie laat zien dat innovatie op de toepassingsgebieden offshore-zonnestroom en zonnestroom in de infrastructuur en op gevels tot significant extra potentieel kunnen leiden (met andere prijs-prestatieverhouding van zonnepanelen). De huidige beleidskeuzes en maatschappelijke voorkeuren op het gebied van zonnestroom bij woningen en in zonnepark-ontwerpen hebben uiteraard implicaties voor de inrichting van onze woon- en leefomgeving (en onze infrastructuur).


Nieuw project ‘Zon op dak’

Het bestuur heeft van de Gemeente Westerkwartier € 5000,- subsidie ontvangen om nieuwe projecten op te starten.

Het bestuur CZZ is een onderzoek gestart in de regio naar een dak van een ondernemer, waar we voor een 4e project zonnepanelen kunnen leggen met de nieuwe SCE-regeling. Er hebben zich al een aantal huiseigenaren aangemeld om aan dit nieuwe project deel te nemen. Het bestuur heeft voorkeur voor projecten ‘zon op dak’ maar is ook benaderd voor andere projecten.

Coöperatie Zevenster Zonnestroom (CZZ) benadert door Gemeente Westerkwartier

Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis in Zuidhorn komt een carport met zestienhonderd zonnepanelen. De gemeenteraad van Westerkwartier heeft daar mee ingestemd. Het project doet mee via de nieuwe SCE-regeling . De bedoeling is om minimaal honderd huishoudens uit de doelgroep van de minima die woonachtig zijn in Zuidhorn en directe omgeving, als leden te laten toetreden tot een coöperatie. De exploitatie van het zonnepark moet in handen komen van een lokale energiecoöperatie. Ook de subsidie van de nieuwe postcoderoosregeling kan alleen door een coöperatie worden aangevraagd. Het bestuur van CZZ heeft aan diverse besprekingen van dit project deel genomen. Omdat we achter de doelstellingen van het project stonden hebben we gekeken naar de haalbaarheid van het project. Conclusie was dat binnen de coöperatie dit project een aparte medezeggenschapstatus zou krijgen (zoals ook al voor elk van de bestaande drie projecten). Omdat het bestuur van CZZ een aantal kritische opmerkingen had m.b.t de exploitatie en uitvoering van het project heeft de Gemeente Westerkwartier uiteindelijk besloten via de coöperatie GLOED uit Garnwerd de subsidie aan te vragen. In de toekomst heeft de Gemeente Westerkwartier het idee een overkoepelende coöperatie binnen de Gemeente op te richten waar meerdere coöperaties, zoals onze, onder zullen vallen. Met deze overkoepelende coöperatie zullen nieuw projecten waar de Gemeente bij betrokken is opgestart kunnen worden (de Gemeente onderzoekt welke coöperaties willen en kunnen deelnemen). Als het bestuur CZZ deelname aan een project zou zien zitten zal het bestuur CZZ dit altijd aan de ALV voorleggen om toestemming te vragen.

Het bestuur van CZZ is in het najaar van 2020 benadert door een projectontwikkelaar en de Gemeente Westerkwartier, om mee te denken over de aanleg van een Zonnepark in onze regio. Voor de aanleg van een ‘Zonnepark op land’ eist de gemeente Westerkwartier 50% burgerparticipatie. Aan deze eis is gemakkelijk te voldoen door een Energiecoöperatie erbij te betrekken. Dit zonneparkproject zit nog in de verkennende fase. De projectontwikkelaar moet nog veel stappen maken voordat dit project goedgekeurd zal worden. Dat gaat nog wel even duren. De projectontwikkelaar moet de buurt en de omgeving gaan informeren als het plan echt vorm krijgt. Voor het bestuur van CZZ zijn er nog wel wat ‘hobbels’. We zullen t.z.t. in een ALV bespreken of de leden achter het initiatief staan.


Met een zonnige groet,

Het bestuur CZZ,

Reint Brondijk

Carien Denissen

Margriet Dijk

Klaas Jansen