Uitleg

Zo werkt de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos)

De coöperatie die de stroom opwekt sluit een overeenkomst met en verkoopt de opgewekte stroom aan een energiebedrijf. Om als kleinverbruiker in aanmerking te komen voor de belastingkorting dient u lid te zijn van de coöperatie. Uw eigen energieleverancier ontvangt vanuit de coöperatie jaarlijks een zg. Ledenverklaring op basis waarvan uw leverancier dan de energiebelasting terugbetaalt. Natuurlijk naar rato van opwek en participatiedeel in het geheel.

Je moet in de zogenaamde ‘postcoderoos’ wonen. Dit houdt in dat u woont in het postcodegebied waar de energie wordt opgewekt, of in een van de direct aanliggende postcodegebieden 

Looptijd

Per lid geldt een verbruik limiet van 10.000 kWh per jaar. De lagere belasting wordt dus door de energieleverancier via de jaarnota van het individuele lid verrekend . De kortingsregeling kent een looptijd van 15 jaar vanaf het moment dat de coöperatie of vereniging een beschikking van de belastingdienst inzake de Regeling Verlaagd Tarief heeft ontvangen. U kunt als lid dus ook gedurende die 15 jaar van deze korting profiteren!

Zonnepanelen Coöperatie Zevenster Zonnestroom

Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom heeft in de door haar geïnitieerde projecten de zonnepanelen op daken van ondernemers liggen.

Zevenster Zonnestroom is een zelfstandige coöperatie die daken van deze loodsen gedurende 15 jaar ter beschikking krijgt voor de panelen. De panelen zijn eigendom van de coöperatie, hetgeen ook via een recht van opstal is geborgd.

Restwaarde

Na 15 jaar (als de Regeling Verlaag Tarief eindigt) neemt de (dak)eigenaar de panelen over en kan voor eigen energiegebruik de ‘restwaarde’ aanwenden. Hiermee ontvangt hij achteraf een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Deze productielocatie wordt dan opgeheven en de coöperatie gaat (wellicht) op een andere locatie met een soortgelijk initiatief verder.

Waarde-ontwikkeling

Als leidraad van “de waarde in de loop der tijd” is bepaald dat wordt gerekend met een lineaire afschrijving in 15 jaar.

Als voorbeeld onderstaand schema op basis van een aankoopprijs van € 300,-

waardeontwikkeling-zonparticipatie

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE):

geënt op de SDE+ systematiek met voorwaarden van de oude postcoderoosregeling. Jaarlijkse openstelling, doorlopende mogelijkheid tot aanvraag, jaarlijks subsidieplafond. Categorieën met eigen tarieven (zon, wind, water; gvb, kvb)

Specifieke kenmerken van de regeling:
○ Deelnemerseis, geografische afbakening d.m.v. postcodegebied
○ Subsidie uitgekeerd aan coöperatie
○ Vorm en omvang van uitkering aan deelnemers niet vastgelegd
○ Looptijd 15 jaar
○ Juridisch en economisch eigendom (opstalrecht)
○ Minimaal één deelnemend lid per 5000 Wp (ca. 4500 kWh) voor Zon
○ Geen maximum (kun je wel vastleggen binnen coöperatie)
○ Verdeling hoeft niet gelijk, gaat om gemiddelde
○ Deelnemende leden moeten bij start deelname in postcoderoos wonen
○ Verhuisrecht: mensen mogen later wel uit postcoderoos verhuizen
○ Ledeneis is per project, dus deelname aan meerdere projecten mag
○ Deelnemers moeten een kleinverbruikaansluiting hebben (max 3x80A)
○ In de coöperatie moet ‘one-man-one-vote-principe’ gelden (met gedeelde zeggenschap over installatie)
○ Contract tussen deelnemer en coöperatie m.b.t. inleg

Er is geen sprake meer van ‘korting op de energiebelasting’.

Interesse in deelname?

Wanneer u  alsnog lid (en klant) wil worden dan kan dat in een mogelijke vervolgfase. Of als “vervanger”, wanneer een lid onverhoopt genoodzaakt is om haar lidmaatschap te beëindigen. Heeft u interesse of een andere vraag? Neem dan contact op met een van de bestuursleden via: info@zevensterzonnestroom.nl. Zij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.