Monthly Archives: februari 2024

Postcoderoossubsidie: vermogensgrens zonnepanelen verhoogd naar 6 megawattpiek

Category : Informatie

Demissionair minister Jetten versoepelt dit kalenderjaar de voorwaarden voor postcoderoosprojecten om SCE-subsidie te verkrijgen. Zo gaat de vermogensgrens voor zonnepanelen omhoog naar 6 megawattpiek.

De openstelling van de SCE in 2024 vindt plaats van 1 maart tot en met 1 november 2024 en er is een subsidiebudget van 100 miljoen euro beschikbaar. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie wil de positieve lijn die binnen de SCE-regeling afgelopen jaar is ingezet, voortzetten in 2024. ‘Hoewel het budget niet volledig is uitgeput, zijn er aanzienlijk meer aanvragen voor de SCE gedaan dan in 2022. Ik ben voornemens deze positieve ontwikkeling door te zetten. Daarom heb ik het budget voor 2024 hoger vastgesteld dan oorspronkelijk voorzien en heb ik een aantal wijzigingen doorgevoerd om de regeling nog beter aan te laten sluiten bij de potentie in de markt.’

Vermogensgrenzen omhoog
De Tweede Kamer vroeg Jetten afgelopen oktober via een motie om verruiming van de subsidievoorwaarden te onderzoeken en daar heeft de demissionair minister gehoor aan gegeven.

Waar in eerdere subsidierondes een vermogensgrens gold van 0,5 megawattpiek voor zon-pv en 1 megawatt voor wind, worden die grenzen nu opgerekt. ‘Ik stel een 3-tal nieuwe categorieën open voor zon-pv tot 6 megawattpiek op grond, dak en water. Daarnaast voeg ik een nieuwe categorie toe voor windenergieprojecten tot 6 megawatt. Ik wil tegelijkertijd voldoende ruimte blijven bieden aan de kleinere projecten binnen het jaarlijks beschikbare openstellingsbudget, om zodoende ook het kleinschalige karakter van de SCE niet uit het oog te verliezen. Ik heb er, mede op basis van het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dan ook voor gekozen om de vermogensgrenzen niet verder op te rekken. Coöperatieve wind- en zonprojecten met een vermogen van meer dan 6 megawatt(piek) kunnen aanspraak doen op de SDE++.’

Dakconstructieverklaring
Vanaf 2024 wordt voor productie-installaties binnen de nieuw opengestelde categorie zon-pv tot 6 megawattpiek op dak een verklaring geëist over de draagkracht van de constructie bij plaatsing op dak of gevel. Dit in lijn met de eisen die al voor de subsidieregeling SDE++ gelden.

‘Gezien de aanzienlijk grotere schaal van projecten die kunnen worden aangevraagd in de nieuwe categorie zon op dak van 0,5 tot 6 megawattpiek, zal voor deze categorie een zwaardere eis gelden dan de verklaring geschiktheid dak of gevel die geldt voor kleinere SCE-projecten tot 0,5 megawattpiek’, duidt Jetten. ‘Hierdoor wordt voorkomen dat subsidie wordt gereserveerd voor projecten, die uiteindelijk vanwege een ongeschikte dakconstructie niet kunnen worden gerealiseerd.’

Bovendien wordt voor pv-systemen op veld en water de realisatietermijn verlengd naar 4 jaar.

Maximumsubsidie
De maximumsubsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties, de zogeheten basisbedragen, stelt Jetten vast in het openstellingsbesluit voor 2024. Hij zal zich daarbij baseren op het eindadvies van het PBL.

Het PBL adviseert het kabinet de volgende basisbedragen voor zonne-energie te hanteren.

bron Solarmagazine